Met meer dan 37400 bedrijven de grootste automotive bedrijvengids. Alle bedrijven die affiniteit hebben met deze branche op een unieke website. Snel en eenvoudig navigeren en in drie stappen resultaat. Altijd vinden wat je zoekt!          Automotive4all.nl. Meer heeft u niet nodig!

Rubrieken

Hoe werkt zoeken binnen de "Rubrieken"


Stap 1
- Klik op één van de Rubrieken bijvoorbeeld "Autobedrijven".
Een nieuwe pagina met subrubrieken wordt weergegeven om uw zoekopdracht te verfijnen (zie foto hieronder)
Stap 2
- Klik op één van de subrubrieken en vink een categorie aan.
               U kunt uw zoekopdracht verfijnen door meerdere categorieën in verschillende subrubrieken aan te vinken. (zie foto hieronder)

Bij elke categorie die u aanvinkt verschijnt automatisch de adressenlijst van de bedrijven die aan uw zoekopdracht voldoen.
(zie foto hieronder)


Stap 3
- Klik op een bedrijfsnaam en u vindt alle gegevens en informatie over dit bedrijf. (Zie foto heironder)
 
Direct zoeken op
Wilt u niet op rubrieken zoeken dan kunt u ook in één van de lege velden direct zoeken op trefwoord, plaats, provincie of postcode.
Deze velden vindt u bovenaan de pagina. (Zie foto hieronder)Uitleg

Onder de aandacht

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Partijen

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het aanmelden voor volledige  bedrijfspresentatie en adverteren op de online community site www.automotive4all.nl.

De website automotive4all, en alle bijbehorende diensten behoren toe aan Automotive4all, gevestigd en kantoorhoudende te Berghem. Een besloten vennootschap volgens Nederlands recht. Door zich te registreren met een uitgebreide bedrijfspresentatie en daarmee tevens potentiële  adverteerder aanvaardt de adverteerder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere uitgebreide bedrijfsaanmelding en/of advertenties die worden geplaatst op de website Automotive4all.nl.

Artikel 3 Registratie als adverteerder
3.1 Standaard hebben bedrijven een Gratis vermelding op Automotive4all.nl. Een gratis vermelding toont maximaal de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoon en /of faxnummer, e-mail, bedrijfslogo en beknopte bedrijfsomschrijving. Bedrijven met een volledige “full-service” bedrijfspresentatie kunnen op de website Automotive4all.nl uitgebreid adverteren. Dit houdt in dat bedrijven zich vooraf aanmelden voor een volledige bedrijfspresentatie tegen een vaste jaarlijkse contributie. Na aanmelding van volledige bedrijfspresentatie kunnen bedrijven in de toekomst onder de rubriek “Te Koop” advertenties plaatsen die betrekking hebben op de automotivemarkt en aanverwante producten in de ruimste zin van het woord. Bedrijven zullen zich vooraf ook als adverteerder registreren. Het registreren en/of adverteren is slechts toegestaan voor ondernemers/rechtspersonen die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Men kan zich voor een uitgebreide bedrijfspresentatie registreren door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

3.2 Het adverteren bij “Te koop” is volledig gratis alleen voor bedrijven die zich hebben geregistreerd en aangemeld zijn  voor een volledige bedrijfspresentatie.

3.3 Uitgebreid geregistreerde bedrijven hebben door middel van een gekozen gebruikersnaam en wachtwoord de gelegenheid op Automotive4all.nl advertenties te plaatsen onder de rubriek “Te Koop”. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen.

Automotive4all.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen aan derden van gebruikersnaam en wachtwoord.

3.4 Door het verstrekken van onjuiste gegevens, het onrechtmatig handelen jegens Automotive4all.nl of zich niet houdt aan de bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, is Automotive4all.nl te allen tijde gerechtigd, hetgeen adverteerder erkend, het registreren en of adverteren tijdelijk of permanent te ontzeggen.

3.5 Bedrijven met een uitgebreide bedrijfregistratie en die adverteren staan in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens. De bedrijven dienen deze gegevens zelf actueel te houden en indien nodig en van toepassing te wijzigen.

Artikel 4 Positie van Automotive4all.nl
4.1 Bedrijven die zich uitgebreid presenteren en/of adverteren erkennen dat Automotive4all.nl de website Automotive4all.nl slechts ter beschikking stelt om zijn of haar bedrijf te presenteren en de mogelijkheid te adverteren en dat Automotive4all.nl tevens aan consumenten ter beschikking stelt alle informatie die betrekking heeft met de automotivebranche in de ruimste zin des woord waaronder de door adverteerder to koop aangeboden producten.

Op geen enkele wijze is Automotive4all.nl betrokken bij eventuele transacties die plaatsvinden tussen adverteerders en derden. Automotive4all.nl fungeert slechts als passieve doorgever van informatie.

Automotive4all.nl is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle van:

Aangeboden objecten
(a) de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie
(b) de bevoegdheid van een adverteerder om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen (c)verkopen, 
(c) de bevoegdheid van een koper om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen kopen.

4.2 De adverteerder erkent dat Automotive4all.nl niet aansprakelijk is voor het wel of niet tot stand komen van enige transactie tussen adverteerder en een derde. Ditzelfde geldt voor de afwikkeling en voor eventuele gehanteerde betalingswijzen.

4.3 De adverteerder erkent dat Automotive4all.nl het recht heeft aangeleverde stukken en advertenties op welke wijze dan ook redactioneel te bewerken en/of in te korten om te bewerkstelligen dat de bedrijfpresentaties en/of advertenties voldoen aan de daaraan door Automotive4all.nl gestelde (redactionele) eisen.

4.4 De adverteerder erkent dat Automotive4all.nl het recht heeft zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van Automotive4all.nl. Advertenties voor objecten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren zullen worden verwijderd. Advertenties voor objecten waarvan de verkoop rechten van derden schendt zullen worden verwijderd. Advertenties voor ieder ander object dat, naar het uitsluitend oordeel van Automotive4all.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van Automotive4all.nl en/of de reputatie van Automotive4all.nl kan schaden en advertenties waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van Automotive4all.nl inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden heeft te gelden zullen eveneens worden verwijderd.

4.5 Automotive4all.nl is gemachtigd en heeft het recht advertenties van de website te verwijderen indien:
(a) adverteerder of derden misbruik maken van Automotive4all.nl
(b) aanwezigheid wordt geconstateerd van onregelmatigheden
(c) aanwezigheid is van technische storingen ongeacht de oorzaak
(d) op enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan Automotive4all.nl

4.6 De adverteerder aanvaardt dat Automotive4all.nl niet aansprakelijk is voor enige schade die voor adverteerder voortvloeit uit handelingen van Automotive4all.nl overeenkomstig artikelen 3.4, 4.3, 4.4 en 4.5 en zal Automotive4all.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de adverteerder.

4.7 De adverteerder aanvaardt dat Automotive4all.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot Automotive4all.nl, onder andere door het niet betalen van de jaarlijkse contributie, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van Automotive4all.nl in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Automotive4all.nl.

4.8 De adverteerder vrijwaart Automotive4all.nl tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van de door hem aangeboden objecten en/of de inhoud van de door hem geplaatste advertenties.

4.9 Automotive4all.nl wordt eigenaar van de ingezonden advertentietekst en behoudt zich het recht voor de tekst buiten Automotive4all.nl te publiceren.

Artikel 5 Verplichtingen adverteerder
5.1 Adverteerder is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren. Adverteerder kan daartoe het aangeboden object omschrijven en/of gebruikmaken van de door Automotive4all.nl geboden mogelijkheid foto('s) toe te voegen. Adverteerder is verplicht eventuele aanwijzingen van Automotive4all.nl in dit opzicht op te volgen.

5.2 Adverteerder dient een aan te bieden object aan te bieden in de bij het betreffende object passende hoofdrubriek en/of subrubrieken en eindcategorieën.

5.3 De verschillende advertentiemogelijkheden en indien van toepassing, de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht staan vermeld op de internetsite Automotive4all.nl.

Artikel 6 Informatie en privacy
6.1 Automotive4all.nl plaatst (gratis) op Automotive4all.nl alle vrije verkrijgbare en/of  aangekochte beschikbare adresgegevens van bedrijven, instanties, verenigingen etc. die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en enige relatie heeft met de automotivebranche in de ruimste zin des woord.  Tevens gebruikt Automotive4all.nl  de verkregen informatie van door bedrijven geregistreerde gegevens. In beide gevallen gebruikt Automotive4all.nl de gegevens voor het doen laten slagen en functioneren van Automotive4all.nl. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van Automotive4all.nl, dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

6.2 Adverteerder staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden product verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:
(a) juist, volledig en accuraat is;
(b) geen gestolen goederen betreft;
(c) geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;
(d) niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming,
(e) oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
(f) geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
(g) geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
(h) geen computervirussen, trojans, worms, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een
      computersysteem, computerprogramma's of websites te 
beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in 
      de normale werking of 
controle daarover te geven;
(i) geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van objecten:
    (1) die verboden zijn op Automotive4all.nl onder deze overeenkomst;
    (2) waarheen de adverteerder geen recht heeft te linken.

 
6.3 De adverteerder weet en staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Automotive4all.nl die de normale werking van Automotive4all.nl kan verstoren, noch gegevens naar Automotive4all.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Automotive4all.nl onevenredig zwaar belasten.

Artikel 7 Geschillen
7.1 Indien er sprake is enig geschil dat verband houdt met een bedrijfsregistratie en/of het adverteren op Automotive4all.nl en/of op deze Algemene Voorwaarden zal dit uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

7.2 Registreren en adverteren op Automotive4all.nl wordt in zijn geheel beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook voor deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 8 Algemeen
8.1 Indien door een gerechtelijke instantie een gedeelte of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar worden geacht, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden aantasten.

8.2 Door middel van email boodschappen vindt er door Automotive4all.nl correspondentie plaats met adverteerders en bezoekers. Onderling wordt door Adverteerders en bezoekers gecorrespondeerd door middel van e-mailboodschappen naar het door de adverteerder naar het door adverteerder opgegeven e-mailadres in de door adverteerders opgegeven uitgebreide bedrijfsregistratie. Automotive4all.nl en adverteerder is vrij en is niet gehouden bij de normale gang van zaken zich te bedienen van andere communicatiemiddelen.

8.3 De adverteerder erkent gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden en aanvaardt dat Automotive4all.nl bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9 Annulering
Bij annulering van een uitgebreide bedrijfspresentatie en/of advertenties/banners geeft Automotive4all.nl geen restitutie.

Bijlage: Automotive4all.nl  reglement t.b.v. privacy
Op verschillende manieren wordt door Automotive4all.nl over de adverteerders en de andere bezoekers van de website gegevens verkregen. In het kort geeft dit privacyreglement aan op welke manieren informatie verkregen wordt en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van deze informatie door Automotive4all.nl..

Administratie
Persoonsgegevens die door Automotive4all.nl worden verkregen, worden opgenomen in haar  administratie, overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Registratieformulier
Alvorens bedrijven artikelen te koop aan willen bieden via de website van Automotive4all.nl , moet een bedrijf zich vooraf aanmelden voor een volledige bedrijfspresentatie door middel van het online registratieformulier in te vullen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door middel van het registratieformulier wordt aan Automotive4all.nl de gegevens verschaft die nodig zijn om adverteerders via de website Automotive4all.nl de gelegenheid te geven objecten te koop aan te bieden. Het gaat hierbij om communicatiegegevens, te weten de bedrijfsnaam, gegevens contactpersoon, adresgegevens, telefoon, e-mailadres, website,  en overige gegevens  van de adverteerder.

Door het invullen en verzenden van het registratieformulier geeft het bedrijf/adverteerder toestemming voor het verzamelen en gebruik van de gegevens zoals is bepaald in dit privacyreglement.

De adverteerder dient minimaal een e-mailadres en telefoonnummer te vermelden indien het bedrijf een advertentie plaatst op de website Automotive4all.nl.. Deze gegevens worden niet anders gebruikt dan door Automotive4all.nl en dient tevens het tot stand brengen van contact tussen verkoper en (aspirant)koper.

E-mail service
Wijzigingen in de Algemene voorwaarden en in het gebruik van Automotive4all.nl worden aan bedrijven/adverteerders door middel van e-mail op de hoogte gehouden.

Apparatuur en programmatuur, IP-adressen
Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de adverteerders en andere bezoekers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de adverteerders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Netscape Navigator of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt Automotive4all.nl voor dit doel de IP-adressen van adverteerders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd.

Onrechtmatig gebruik van Automotive4all.nl
Indien aannemelijk blijkt dat adverteerder bij het gebruik van Automotive4all.nl onrechtmatig handelt, is Automotive4all.nl gerechtigd gegevens van de adverteerder aan justitiële autoriteiten te verschaffen, indien dit verzoek door justitie wordt gedaan en een duidelijke motivatie daarvan aanwezig is.

Bedrijven met uitgebreide bedrijfspresentatie hebben door middel van een inlognaam en zelf te bepalen wachtwoord toegang tot de bedrijfsgebonden pagina’s die op de website Automotive4all.nl van het bedrijf zijn vastgelegd. Deze bedrijfsgegevens kunnen indien van toepassing door het bedrijf verbeterd of gewijzigd worden.

 Algemene Voorwaarden Automotive4all.nl zijn geregistreerd  en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Oss